Være sammen

Autoritativ voksenstil (varme og grensesettende voksne) gir barn som har selvtillit, selvkontroll, takler stress bedre, tar ansvar og som har vennlighet og glede

Relasjonen mellom barna og de voksne er grunnsteinen i alt pedagogisk arbeid. Ved at de voksne lever seg inn i barnas frustrasjoner, ønsker, behov og utfordringer og viser omsorg, vil barna kjenne seg møtt og hørt. Det støtter også opp under barnas mulighet til å medvirke og gir dem handlefrihet. Dette danner grunnlaget for relasjonsbygging med barna, og da vil de også være mer mottagelig for tydelige grenser.

Vi jobber for å være en autoritativ barnehage, og får hjelp og støtte gjennom et felles kompetanseløft i Ringerike kommune. Verdigrunnlaget i dette arbeidet beskrives best i Løveloven:

                  1.                                                      2.

Kan du loveloven?                                Ser du en som plages?

Jeg skal være meg,                              Det er ikke bra,

men gi plass til andre,                          alle må stå sammen,

slik at de blir seg.                                om å si ifra!

Bry meg om en annen,                         Alle barn på jorda

hjelpe når jeg kan.                               har den samme rett

Slik blir livet bedre                               til å være trygge 

for barn i alle land                                og til å være sett